FORRETNINGSBETINGELSER

Generelle forretningsbetingelser (Version 1.0, 10. maj 2022)


Midirush Media hjemmeside


Nedenstående forretningsbetingelser anvendes i alle forhold mellem Midirush Media og Kunden. Fravigelse af disse betingelser skal fremgå af eller som skriftligt bilag underskrevet af begge parter.


1.1. PRODUKTET


Midirush Media leverer en samlet hjemmeside-løsning bestående af hjemmeside, indhold og
markedsføring, som nærmere specificeret her: https://www.midirushmedia.dk/webdesigns/


1.2. RETTIGHEDER


Der gives en tidsubegrænset licens til alle tekster skrevet af Midirush Media til Kunden. Alle andre immaterielle rettigheder forbliver Midirush Medias ejendom.


1.3. OPSTART OG DRIFT


Inden påbegyndelsen af arbejdet skal Midirush Media nogle have udleveret en række informationer fra kunden. 
Hvis kundens aflevering af det nødvendige materiale forsinkes, må kunden acceptere forsinkelse i forhold til udvikling og aktivering af den færdige hjemmeside.

Kunden kan som standard få foretaget rettelser én gang på hjemmesiden, inden den aktiveres  pådrift-domæne.


1.4. AFTALENS INDGÅELSE, OMFANG OG OPSIGELSE


Midirush Media kan varsle ændringer af nærværende forretningsbetingelser med et varsel på 60 dage.
Aftalen er gældende, når fremsendt tilbud fra Midirush Media er accepteret af Kunden. Aftalen er bindende for begge parter i den periode som er anført i tilbud. Hvis ikke andet er anført gælder aftaler i 12
måneder ad gangen. Kunden kan opsige aftalen med et varsel på løbende måned +3 måneder før
ny periode starter. Kundens opsigelse skal sendes skriftligt, enten pr. e-mail til
info@midirushmedia.dk,  fremsender herefter en bekræftelse på
opsigelsen til Kundens e-mail. Midirush Media kan opsige aftalen med et varsel på lb måned + 1 måneder før ny periode starter. Opsigelse er først gyldig når denne er bekræftet af Midirush Media.

Links som Midirush Media har formidlet til Kundens hjemmeside fjernes ikke aktivt efter opsigelse.


1.5. MISLIGHOLDELSE AF AFTALEN


Enhver væsentlig misligholdelse fra kundens side, berettiger Midirush Media til at hæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Ved misligholdelse er kunden erstatningsansvarlig over for Midirush Media efter
dansk rets almindelige regler.
1.6.


ANSVARSFRASKRIVELSE


Midirush Media tilstræber at de leverede services altid er tilgængelige. Midirush Media fraskriver sig dog ethvert
ansvar for tab eller skade, direkte såvel som indirekte, som måtte følge af afbrydelser, forstyrrelser
Midirush Media, Bogøvej 1, 2000 Frederiksberg
eller mangler ved den ydelse som Midirush Media efter aftalen skal levere til kunden. Midirush Media kan ej heller
gøres ansvarlig for ydelser som leveres af tredjemænd & underentreprenører.

Ligeledes fraskrives ethvert ansvar som måtte følge af Kundens benyttelse af ulovligt materiale
samt materiale som krænker tredjemands rettigheder, på hjemmesiden. Kunden accepterer at
friholde Midirush Media for ethvert krav, som måtte blive rettet imod Midirush Media i den anledning.
Midirush Media kan ikke drages til ansvar, såfremt materiale der leveres af Kunden bortkommer,
beskadiges eller slettes.

Midirush Media forbeholder sig retten til at foretage reparationer, udføre vedligeholdelse eller lignende selv
om dette bevirker midlertidigt driftsstop hos kunden. I sådanne tilfælde tilstræber Midirush Media, at varsle driftsstop på forhånd, men kunden kan ikke rette krav mod Midirush Media i anledning heraf eller
forbindelse hermed.


1.7. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER


Midirush Media kan overdrage den tekniske drift af enhver ydelse, samt eventuelle tilknyttede
tillægsydelser, til tredjemand, såfremt dette kan ske på uændrede vilkår for Kunden.


1.8. PRISER OG FAKTURERING


Alle priser der angives er i danske kroner og er ekskl. moms.
Ved kundens accept faktureres opstart, samt første måneds abonnement. Herefter faktureres med
det i købsaftalen aftalte interval for abonnement samt aftalte tillæg.
Skyldige beløb forfalder senest ti (10) dage regnet fra fakturadatoen. Ved forsinket betaling
forrentes det skyldige beløb med 1,5 % pr. måned regnet fra forfaldsdagen. Der opkræves et gebyr
på 100 kr. pr. rykkerskrivelse. Der fremsendes som udgangspunkt to rykkerskrivelser med minimum
ti dages mellemrum. Midirush Media forbeholder sig ligeledes retten til at kræve inkassogebyrer samt
inkassoomkostninger.
Hvis Midirush Media fortsat ikke har modtaget betaling, forbeholder Midirush Media sig retten til at overgive
restancen til tredjepart i forbindelse med inkasso, hvilket vil medføre yderligere omkostninger for
kunden. Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder Midirush Media sig i øvrigt retten til at lukke
adgang til både hjemmeside og e-mail, indtil Midirush´s tilgodehavende er betalt fuldt og helt.
Såfremt betaling misligholdes kan Midirush Media opgøre hele værdien for en aftale og fakturere
denne med betalingsfrist på 8 dage netto kontant. Denne ret gælder også selvom alle leverancer
ikke er foretaget.


1.9. MARKEDSFØRING


Midirush Media forbeholder sig retten til, selv efter ophør af aftalen, at benytte Kundens navn og hjemmeside i markedsføringen af Midirush Media’s produkter.


1.10. LOVVALG OG VÆRNETING


Tvister mellem kunden og Midirush Media, der ikke kan løses ved forhandling, skal afgøres efter dansk ret
ved Midirush Media’s hjemsted.